Bridges for Birth (B4B)

Cezhraničná spolupráca medzi Dolným Rakúskom a Slovenskom

Rôzne oblasti v rakúsko-slovenskom prihraničnom regióne sa stále viac vzájomne prepájajú a výnimkou nie je ani zdravotníctvo.

V rámci projektu „Bridges for Birth“ v programe INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 sa má vybudovať partnerstvo medzi nemocnicou Landesklinikum Hainburg a Národným ústavom detských chorôb v Bratislave kvôli ďalšiemu posilneniu starostlivosti o novorodencov v prihraničnom regióne. Národný ústav detských chorôb v Bratislave sa nachádza cca 16 km od nemocnice v Hainburgu. Tam uzrie svetlo sveta ročne asi 700 detí, pričom počet slovenských matiek neustále narastá. V ojedinelých prípadoch je potrebné po pôrode zabezpečiť ďalšiu starostlivosť o novorodenca resp. dodatočne objasniť určité hodnoty. 

Keďže nemocnica v Hainburgu nemá vlastné detské oddelenie a teda nie je vybavená pre neonatologické urgentné prípady, je potrebné novorodencov previezť do nemocnice v Mistelbachu, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti 74 km alebo do inej nemocnice v Rakúsku. V projekte „Bridges for Birth“ sa snažíme zistiť a overiť možnosť prevozu z nemocnice v Hainburgu do neďalekého Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Na základe takéhoto prevozu neonatologického pacienta sa bude ďalej rozširovať spolupráca medzi organizáciami záchrannej služby. 

Okrem informácií pre pacientov vypracujeme aj potenciály pre budúcu spoluprácu s cieľom etablovať dlhodobú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť medzi Dolným Rakúskom a Slovenskom.

Všeobecné informácie o projekte

Základné údaje o projekte

Názov projektu: Bridges for Birth
Akronym projektu: B4B
Ćíslo projektu: B204
Prioritná os: Priotitná oblasť 4: Posilnenie cezhraničnej politickej a inštitucionálnej spolupráce
Špecifický cieľ programu: Č. 4.1.: Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v prihraničnýcch regiónoch prostredníctvom mobilizácie a vybudovania kapacít v plánovaní a realizácii na všetkých administratívnych úrovniach.

Partneri projektu

Vedúci partner (LP): Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Partner (PP1): NÖ Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA)
Strategický partner: Národný ústav detských chorôb Bratislava (NÚDCH)

Financovanie projektu

Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce INTERREG-V-A SK-AT a je na 85% spolufinancovaný z prostriedkov  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Viac informácií o programe spolupráce INTERREG V-A Slovensko-Rakúsko nájdete na stránke: https://www.sk-at.eu/de/

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet projektu predstavuje 426 600 €. Z toho je  85% spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Rozpočet projektu sa delí na rozpočet vedúceho partnera (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) vo výške 59 200 € 59 a partnera (NÖ Landesgesundheitsagentur) vo výške 367 400 €.

Trvanie projektu (s predĺžením)

Jún 2018 - apríl 2022

Pracovné balíky (PB)

Projekt sa člení na päť pracovných balíkov:

PB1: Riadenie

  • Obsah: Administrácia, riadenie, dokumentácia projektu (vypracovanie finančných správ a správ a postupe projektu raz za pol roka, príp. vypracovanie žiadostí o zmenu), koordinácia projektu a odsúhlasenie obsahov medzi partnermi, orgánmi programu, skupinami expertov a záujmovými stranami.

PB2: Komunikácia

  • Obsah: Pravidelná výmena a odsúhlasovanie obsahov medzi partnermi projektu, organizácia a realizácia podujatí, dvojjazyčná informácia o projekte (internet, prezentácia), tlačové správy a informácia pre relevantné záujmové strany a verejnosť.

PB3: Definícia potenciálov pre budúcu cezhraničnú starostlivosť o pacientov – strategický plán „Agenda spolupráce 2020“

  • Obsah: Zistenie súčasnej situácie v oblasti zdravia a starostlivosti v prihraničnom regióne a vypracovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cezhraničných potenciálov pre spoluprácu.
  • Výstup: Strategický plán  „Agenda spolupráce 2020“

PB4: Spolupráca v záchrannej službe pri prevoze neonatologických urgentných prípadov ako príklad pre budúcu cezhraničnú zmluvu v oblasti záchrannej služby

  • Obsah: Objasnenie právnych otázok a mechanizmov vyúčtovania pre cezhraničný prevoz pacientov
  • Výstup: Návrh budúcej cezhraničnej zmluvy v oblasti záchrannej služby medzi Rakúskom a Slovenskom

PB 5: Spolupráca nemocníc v oblasti neonatológie

  • Obsah: Cieľom tohto pilotného projektu je zabezpečiť alternatívu pre ďalšiu starostlivosť o novorodencov, ktorí prišli na svet v nemocnici v Hainburgu. Vybuduje sa spolupráca s neonatologickým oddelením v neďalekom Národnom ústave detských chorôb v Bratislave a objasnia sa všetky potrebné procesné a právne kroky pre prevoz medzi Hainburgom a Bratislavou.

Výstup: Príručka pre postup pri cezhraničnej starostlivosti o pacientov na príklade neonatológie; prevoz minimálne 5 neonatologických pacientov z nemocnice v Hainburgu do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

Príloha: Plagát projektu

 

Časové míľniky projektu

2017
novembra 2017: Podanie projektu

2018
Jun 2018: Začiatok projektu
19. septembra 2018: Úvodný workshop a stretnutie partnerov v Bratislave (1)
27. novembra 2018: Stretnutie partnerov v Hainburgu (2)

2019
12. februára: Stretnutie partnerov v Hainburgu (3)
6. mája: Podujatie kick-off v Hainburgu vrátane tlačovej správy
20. mája: Projektpartnertreffen in Bratislava (4)
27. septembra: Stretnutie partnerov v Hainburgu (5)

2020
4. marca: PB5 Cvičný prevoz Hainburg - Bratislava
8. júna: PP1 Prijatie žiadosti o zmenu (presunutie rozpočtu)
15. júla: (virtuálne) stretnutie partnerov projektu (6)
5. novembra: LP + PP1 Prijatie žiadosti o zmenu (predĺženie, presunutie rozpočtu)
25. novembra: (virtuálne) stretnutie partnerov projektu (7)

2021
24. marca: (virtuálne) stretnutie partnerov projektu (8)


2022
April 2022: Koniec projektu

Postup projektu

Zmena projektu z 5. novembra 2020

Epidemiologicky náročná situácia v súvislosti s ochorením Covid-19 od marca 2020 má značný vplyv na projekt, jednotlivé pracovné balíky a aktivity projektu, ktoré sa ešte neuskutočnili. V oblasti zdravotníctva sa zameriavajú všetky personálne zdroje na rakúskej aj slovenskej strane  v plnej miere na zvládnutie tejto situácie a boj s pandémiou. Hranice medzi oboma krajinami boli určitú dobu zatvorené a prechod cez ne podlieha prísnym obmedzeniam a režimu na vstupe a výstupe.  Preto pripravoval projektový tím od leta 2020 zmenu projektu, ktorej súčasťou je okrem iného predĺženie projektu o 1,5 roka do apríla 2022. Zmena projektu bola odsúhlasená 5.11.2020.

Cvičný prevoz 4. marca 2020

V rámci pracovného balika 5, Spolupráca nemocníc v oblasti neonatológie, sa nám 4. marca 2020 podarilo zrealizovať cvičný prevoz z nemocnice v Hainburgu do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave ako prípravu na skutočný prevoz neonatologických pacientov. Počas nácviku bez pacienta sme si vyskúšali všetky medicínske a administratívne kroky. Spolupráca medzi rakúskym a slovenským tímom prebehla hladko, takže v budúcnosti môže začať pilotná fáza projektu.

Podujatie kick-off 6. mája 2019

6. mája 2019 sa konalo oficiálne podujatie kick-off k projektu "Bridges for Birth" v rámci programu  INTRERREG SK-AT 2014-2020 v kaplnke nemocnice v Hainburgu.Rakúski a slovenskí zástupcovia z politiky, zástupcovia médií a partnerov projektu či záujemcovia o projekt sa zúčastnili na tomto podujatí, kde získali informácie o prvej cezhraničnej spolupráci medzi Dolným Rakúskom a Slovenskom v zdravotníctve. Krajinský radca z Dolného Rakúska Dr. Martin Eichtinger a štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva  Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. sa ujali úvodného slova na privítanie.

Kontaktné údaje

Pre ďalšie informácie o projekte je Vám k dispozícii projektový tím:

NÖ Landesgesundheitsagentur
Štábne pracovisko pre agendy EÚ / Healthacross

Julia Winkler, MA
Tel: +43 2742 9009 - 12026
E-Mail: julia.winkler(at)healthacross.at

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Implementation of International Projects and International Policies

Ing. Zuzana Matloňová, PhD.
Tel.: 00421 918 576 623
E-Mail: zuzana.matlonova(at)health.gov.sk

Ďalšie odkazy: